Medya Blue

Windows Server Family Developer Center

 • hMail Smtp Limit 2013

  hMail server kullanmak istediğimizde karşımıza çıkan en büyük sorun kullanıcıların günlük gönderimini kısıtlıyamıyor olmamızdır, bu scriptle bu sorunu ortadan kaldırıp smtp kullanımına limit koyabiliyoruz.

  Hmail Server da günlük mail gönderimine kota koymak ve dışarıdan gelen saldırılara karşı bloke koymak için hazırlanmış bir script.

  Smtp Limit scriptinin çalışabilmesi için Hmail kurulumu sırasında veri tabanı olarak MySQL seçmelisiniz.

  1Vbs İçeriği

  Public ObjAPP
  Public DomainBuffer
  Public Const LocalHostIP = "0.0.0.0"
  Public Const AdminName = "Administrator"
  Public Const AdminPass = "XXXXXXX"
  Public Const UserLimit = 250
  Public Const SpamLimit = 250
  Public Const MsgFrom = "XXXXXXXXXXXXX CO."
  Public Const MsgAddr = "xxxx@xxxxxxx.com"

  ' Hmailserver Eventhandlers

  Sub OnAcceptMessage(oClient, oMessage)
  Dim obDatabase
  Set obDatabase = GetDatabaseObject
  Dim sSQL
  dim iID
  Dim SendDate
  Dim AliciSayisi
  SendDate = Get_Date
  Result.Value = 0
  Set ObjAPP = CreateObject("hMailServer.Application")
  Call ObjAPP.Authenticate(AdminName, AdminPass)
  If User_Authenticated(oClient) Then
  AliciSayisi = omessage.Recipients.count
  sSQL = "insert into ex_outgoing (Gonderen, IPName, AliciSayisi,SendDate) values ('" & oCLient.username & "', '" & oClient.IPAddress & "', '" & AliciSayisi & "','" & SendDate & "')"
  Call obDatabase.ExecuteSQL(sSQL)
  -
  Set Bag = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set Rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
  Bag.Open "DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver}; SERVER=localhost; DATABASE=XXXXXXXX; UID=XXXXXX; PWD=XXXXXX; PORT=3306;"
  gCount = 0
  sorgu = "SELECT * FROM ex_outgoing where SendDate = '" & SendDate & "' and Gonderen='"& oCLient.username &"'"
  Rs.open Sorgu, bag, 3, 1
  Do while not rs.eof
  sy = rs("AliciSayisi")
  gCount = gCount + sy
  rs.movenext
  loop
  rs.close
  bag.close
  set rs=nothing
  set bag=Nothing
  -
  SendLimitMessage oClient, oMessage, gCount, UserLimit
  if gCount >= UserLimit Then
  Result.Message = "Gunluk Mail Gonderim Limiti Dolu"
  Result.Value = 2
  End If
  Else
  dim obRecipients
  set obRecipients = oMessage.Recipients
  dim iRecipientCount
  iRecipientCount = omessage.Recipients.count
  dim i
  for i = 0 to iRecipientCount -1
  dim sRecipientAddress
  sRecipientAddress = obrecipients.Item(i).Address
  sRecipientAddress = Escape(obDatabase, sRecipientAddress)
  sSQL = "insert into ex_incoming (Gonderen, Alici, IPName,SendDate) values ('" & omessage.fromaddress & "', '" & sRecipientAddress & "', '" & oClient.IPAddress & "','" & SendDate & "')"
  Call obDatabase.ExecuteSQL(sSQL)
  Next


  sSQL = "SELECT COUNT(*) FROM ex_incoming Where SendDate = '" & SendDate & "' and Gonderen = '"& omessage.fromaddress &"'"


  iID = obDatabase.ExecuteSQLWithReturn(sSQL)
  If iID > SpamLimit then
  Result.Message = "Spam Filter Active"
  Result.Value = 2
  End If
  End If
  End Sub
  ----
  ' Kullanıcı Dogrulama
  ----
  Function User_Authenticated(oclient)
  User_Authenticated = false
  If oCLient.username <> "" Or InStr(1," " & LocalHostIP, oClient.IPAddress) > 0 Then
  User_Authenticated = true
  End if
  End Function
  ----
  ' Limit Mesajı Gönder
  ----
  Sub SendLimitMessage(oClient, oMessage, UserSendMSG, UserLimitMax)
  Dim TextMsg
  Dim TextSbj
  Dim UserAddr
  If oclient.username <> "" then
  UserAddr = oclient.username
  Else
  UserAddr = oMessage.FromAddress
  End If
  TextSbj = "UYARI : MAIL GONDERIM DURDURURLDU"
  TextMsg = TextMsg & "HESAP MAIL GONDERIM LIMITI DOLDU." & NewLine
  TextMsg = TextMsg & "GONDERILEN : " & UserSendMSG & " LIMIT : " & UserLimitMax & NewLine
  Set nMessage = CreateObject("hMailServer.Message")
  nMessage.From = MsgFrom
  nMessage.FromAddress = MsgAddr
  nMessage.AddRecipient UserAddr, UserAddr
  nMessage.Subject = TextSbj
  nMessage.Body = TextMsg
  nMessage.Save
  End Sub
  ----
  ' Get Date
  ----
  Function Get_Date
  Dim tmp
  Dim erg
  tmp = Year(Date)
  erg = CStr(tmp)
  If Month(Date) < 10 Then
  tmp = "0" & Month(Date)
  Else
  tmp = Month(Date)
  End If
  erg = erg & tmp
  If day(Date) < 10 Then
  tmp = "0" & day(Date)
  Else
  tmp = day(Date)
  End If
  erg = erg & tmp
  Get_Date = erg
  End Function
  ----
  '
  ----
  Function GetDatabaseObject()
  Dim obApp
  Set obApp = CreateObject("hMailServer.Application")
  Call obApp.Authenticate(AdminName, AdminPass)
  Set GetDatabaseObject = obApp.Database
  End Function
  ----
  '
  ----
  Function Escape(obDatabase, value)
  value = Replace(value, "'", "''")
  Select Case obDatabase.DatabaseType
  Case 1: ' MySQL
  value = Replace(value, "", "")
  Case 3: ' PGSQL
  value = Replace(value, "", "")
  End Select
  Escape = value
  End Function
  ----
  '
  ----
  Function GetTimestamp(obDatabase)
  Select Case obDatabase.DatabaseType
  Case 1: ' MySQL
  GetTimestamp = "NOW()"
  Case 2: ' MSSQL
  GetTimestamp = "GETDATE()"
  Case 3: ' PGSQL
  GetTimestamp = "current_timestamp"
  Case 4: ' SQL CE
  GetTimestamp = "GETDATE()"
  End Select
  End Function

  2Veri Tabanı Bilgisi (Ex_incoming.sql)

  # MySQL-Front 5.0 (Build 1.0)

  /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE */;
  /*!40101 SET SQL_MODE='STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */;
  /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES */;
  /*!40103 SET SQL_NOTES='ON' */;


  # Host: localhost:3307 Database: hmail
  # --------------
  # Server version 5.1.42-community

  #
  # Table structure for table ex_incoming
  #

  DROP TABLE IF EXISTS `ex_incoming`;
  CREATE TABLE `ex_incoming` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Gonderen` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Alici` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `IPName` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `SendDate` varchar(10) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  /*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
  /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;

  3Veri Tabanı Bilgisi (Ex_outgoing.sql)

  # MySQL-Front 5.0 (Build 1.0)

  /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE */;
  /*!40101 SET SQL_MODE='STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' */;
  /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES */;
  /*!40103 SET SQL_NOTES='ON' */;


  # Host: localhost:3307 Database: hmail
  # --------------
  # Server version 5.1.42-community

  #
  # Table structure for table ex_outgoing
  #

  DROP TABLE IF EXISTS `ex_outgoing`;
  CREATE TABLE `ex_outgoing` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Gonderen` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `IPName` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `AliciSayisi` int(11) DEFAULT '0',
  `SendDate` varchar(10) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

  /*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;
  /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;

  Yüklemeler
  hMail Smtp Limit 2013
  Hmail Limit Smtp 2013
  rar
  Tasarım Deep Design Group
  Copyright ® 2013 MEDYA BLUE